แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน