เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน , ประธานคณะกรรมการชุมชน  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร – แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูน  ในการขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านชาติชาย โครงไพบูลย์  ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน) ได้กล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของ       จังหวัดลำพูน  พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน , สถานศึกษา , ประธานคณะกรรมการชุมชน  ทั้ง 17 ชุมชน , ผู้ประกอบการโต้รุ่งเทศบาลเมืองลำพูน  และผู้ประกอบการร้านอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พิธีมอบป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)  ประจำปี 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหาร  ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา , ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองลำพูน และผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง สุขาภิบาลอาหารและอันตรายจากภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยวิทยากร นางสาวกาญจนา นนทวงค์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน  จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

************************************