เทศบาลเมืองลำพูน อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียน การดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม