เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมการบริหารจัดการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูน Lumphun Smart City

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาการให้ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูน Lumphun Smart City ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองเก่าลำพูน และมีนายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตย์ในพื้นที่เมืองเก่าลำพูน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูนทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเมืองเก่าลำพูน ให้สอดคล้องกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมืองลำพูนนับเป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี และปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามในพื้นที่ นับเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมการนำรากฐานทางวัฒนธรรม มาต่อยอดพัฒนาเมืองไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลำพูนอย่างยั่งยืน