เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561  โดย ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับฟังการนำเสนอและบรรยายสรุปนวัตกรรม ที่เทศบาลส่งเข้าร่วมประเมินฯ จำนวน 3 นวัตกรรม คือ

  1. นวัตกรรมลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต
  2. นวัตกรรมกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
  3. นวัตกรรมชุมชนลดขยะเทศบาลเมืองลำพูน

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

เนื่องจากเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2561  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งหลังจากการนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวแล้วผู้ตรวจประเมินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน และกิจกรรมของกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน ณ ที่ทำการชุมชนสันดอนรอม ที่เน้นความร่วมมือของประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เป็นหลัก โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และดำเนินงานของกองทุน ในรูปแบบการรวมกลุ่มจากชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม ทั้งยังมีความสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประเมินอีกด้วย

********************************************************************