เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ  ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางนงลักษณ์  สุทธิแสน  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก   เทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายชัยนนท์  มนกลม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายวรท  รัตนบุรีวงศ์  รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการการร้านเสริมสวยและแต่งผม และสมาชิกชมรมตัดผมเสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองแพร่  เข้าศึกษาดูงานหลักสุขาภิบาลและรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลของร้านเสริมสวยและแต่งผม  โดย นางสุกัญญา  มาลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ร่วมบรรยายให้ความรู้ จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 27  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

*********************************************