ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนรอบเมืองใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)