เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนในงานระบบการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ “แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดย  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล ,  ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน  และประชาชน  เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนในงาน ระบบการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน (การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน)  เพื่ออบรมและคืนข้อมูลที่ได้สำรวจและจัดเก็บใน Application  ในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน  นอกจากนี้ ยังมี นายเทียนธวัช  ศรีใจงาม  นักวิจัยศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย รศ.ดร. เอกรัฐ  บุญเชียง  จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำเสนอข้อมูลจาการสำรวจข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน โดยใช้ Application lpmservice   รวมถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ “แนวทางการพัฒนาย่านน่าอยู่ยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน” นำโดย รศ.ดร. ปรานอม  ตันสุขานันท์ และทีมคณะวิจัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้น ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

********************************************