นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบรางวัล โครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลให้แก่ชุมชนและบ้านเรือนในเขตเทศบาลฯที่เข้าร่วมการประกวด ตามโครงการบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบรางวัล ในแต่ละประเภทซึ่งจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งพาหะนำโรค รวมถึงมีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทต่างๆตามโครงการ ปรากฏดังนี้

 

 1. รางวัลสำหรับชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ประเภท “ถนนน่ามอง”
 • ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับดีเยี่ยม ได้แก่  ชุมชนมหาวัน
 • ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับดี ได้แก่  ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง
 • ชมเชย ได้แก่  ชุมชนจามเทวี , ชุมชนสันป่ายางหลวง , ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ,ชุมชนศรีบุญเรือง ,ชุมชนบ้านหลวย ,ชุมชนไก่แก้ว

 

 1. รางวัลสำหรับชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ประเภท “ผักสวนครัว รั้วกินได้”
 • ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับดีเยี่ยม ได้แก่  ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง
 • ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับดี ได้แก่  ชุมชนสันป่ายางหลวง
 • ชมเชย ได้แก่  ชุมชนมหาวัน

 

 1. รางวัลสำหรับบ้านที่ได้รับคัดเลือก ประเภท “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง”
 • ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับดีเยี่ยม ได้แก่  ชุมชนมหาวัน
 • ชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับดี ได้แก่  ชุมชนสันดอนรอม
 • ชมเชย ได้แก่  ชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนไก่แก้ว , ชุมชนจามเทวี ,ชุมชนบ้านท่า – ท่านาง , ชุมชนสันป่ายางหลวง , ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ , ชุมชนบ้านหลวย , ชุมชนศรีบุญเรือง

*******************************************