เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ แต่งผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ แต่งผม – เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม – เสริมสวย พร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีความทันสมัย และยังช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองลำพูน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม – เสริมสวย ในหัวข้อที่สำคัญอาทิ หัวข้อ “การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข” โดยวิทยากร นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลป่าซาง รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค และการประเมินความเสี่ยงในสถาประกอบการ” โดยวิทยากร สิบเอกธีรวัฒน์ ไชยสลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลป่าซาง และหัวข้อ“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดย นางสาววันธยา สุวรรณอักษร นิติกรชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา