เทศบาลเมืองลำพูน จับมือผู้ประกอบการตลาดสด รณรงค์ “ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร” อย่างต่อเนื่อง

นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้ภาชนะโฟมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้ความรู้เรื่องภัยจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร ควบคู่กับการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษชานอ้อย เนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายตามธรรมชาติในเวลา 45 วัน ต่างจากโฟมที่ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 1,000 ปี  อีกทั้งการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารร้อน จะทำให้เกิดการหลอมละลายของสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และมีอันตรายแฝงอยู่มากมาย

 

…………………………………………………………………………………