ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดลงพื้นที่เพื่อแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนด