เทศบาลเมืองลำพูนบูรณาการโครงการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน  ได้บูรณาการความร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร่วมกับโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 ของสำนักงาน ปปช.ภาค 5 และโครงการส่งเสริมและจัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ภาคประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้ ให้สามารถแยกแยะความถูกต้อง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายอานนท์ ยาวิคำ กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปชช.ประจำจังหวัดลำพูน นางวิศรา รัตนสมัย กล่าวเปิดการอบรม  จากนั้น เทศบาลฯ ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบป้าย “รวมพลังการต่อต้านการทุจริต” ให้กับเครือข่ายป้องกันการทุจริตทั้ง 17 ชุมชน  นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย นายทนุ ปัญญาผูก  เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ปชช.ภาค 5 ร่วมบรรยายให้ความรู้กับภาคประชาชนและชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตต่อไป

 

*******************************************