เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกทักษะเยาวชน ประชาชน และพนักงาน สร้างอาสาสมัครมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แก่เยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดลำพูน ” จากนั้นเป็นการนั่งรถรางนำเที่ยวของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้รับเข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานที่สำคัญ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในฐานะเจ้าบ้าน ตลอดจนสามารถทำหน้าที่ เป็นมัคคุเทศก์ ในการนำชมสถานที่และแผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างภาคภูมิใจ  นำมาซึ่งความประทับใจและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน การอบรมครั้งนี้มีเยาวชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 90 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

…………………………………………………………………………………