นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ซึ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีความสุขและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” จึงได้อบรมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า ในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และยังมีการรณรงค์ให้ประชาชน ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงเรียน ตลาด สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้วัสดุทางเลือกทดแทนโฟม เช่น ใบตอง ชานอ้อย เป็นต้น

อีกทั้งยังมีแผนการขับเคลื่อนให้เป็นเมืองลำพูนเป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักผลไม้ปลอดภัย และพัฒนาตลาดในเขตเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นตลาด Green โดยร่วมมือกับธนาคาร SME ในโครงการ Go Green Plus เพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ขายผักผลไม้ปลอดภัย  ควบคู่ไปกับการรณรงค์ลดการใช้โฟม ซึ่งถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ  เมื่อปี 2560 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่สะอาด ประชาชนสุขภาพดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

………………………………………………………………………………………..