เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นำโดย  นายธนพิพัฒน์  วิธูชุลีโชติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๗๕ คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ประกอบด้วย  1. ด้านปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม  2. ด้านสุขภาพการป้องกันและ ควบคุมโรค  3. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4. ด้านการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการมีรายได้ของกลุ่มสตรี  โดยขึ้นรถรางนำเที่ยวไปตามจุดรถราง และเยี่ยมชมการประดิษฐ์การทำโคม ณ วัดจามเทวี

 

********************************************