ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561