โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดกิจกรรม “วันเด็กเล็กเบิกบาน” ประจำปีการศึกษา 2561

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จัดกิจกรรมวันเด็กเล็กเบิกบาน ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มุ่งให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็ม  ตามศักยภาพ  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการนี้   นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน , นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล คณะครู และผู้ปกครอง

ภายในงาน  มีการแสดงฟ้อนจากชมรมนาฏศิลป์ประตูลี้ , การอ่านภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์  โดยตัวแทนจากนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  , การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานครู , กิจกรรมสาธิต และการแสดงบนเวทีของนักเรียนอนุบาลทุกระดับชั้น  โดยจัดขึ้น  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

***************************************