การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายเครือข่ายไปยังภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐอื่น (รับสมัครเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน และการพัฒนาเครือข่ายฯ)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน, โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (ในพื้นจังหวัดลำพูน) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และโครงการส่งเสริมและจัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้บูรณาการดำเนินโครงการร่วมกันทั้งสามโครงการดังกล่าวข้างต้นขึ้นพร้อมกัน และได้สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยการขยายภาคีเครือข่ายไปยังภาคประชาชน โดยได้มีการรับสมัครภาคีเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองลำพูน จากผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมบางส่วนได้สมัครภาคีเครือข่ายไว้แล้ว) อีกทั้งได้เชิญตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน, เทศบาลตำบลทาสบชัย และเทศบาลตำบลมะกอก เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

******************************************************************