การนำนวัตกรรมกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมการประกวดในโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2561

          เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจประเมินฯ โดย ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเทศบาลเมืองลำพูนมีการนำเสนอและบรรยายสรุปนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประเมินฯ จำนวน ๓ นวัตกรรม คือ (1) นวัตกรรมเมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต (2)นวัตกรรมกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน (3) นวัตกรรมชุมชนลดขยะเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ตรวจประเมิน

********************************************