การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน

มีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกิจกรรม “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน โดย น.ส.วันธยา สุวรรณอักษร นิติกรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายในโครงการ “ประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนกรกฎคม 2561” เมื่อวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

 

***************************