ต้อนรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามแผนฯ ดังกล่าวในมิติต่าง ๆ และการดำเนินงานในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

****************************************