การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในกิจกรรมดังกล่าว

***********************************