โครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน, เทศบาลตำบลทาสบชัย และเทศบาลตำบลมะกอก ณ ห้องประชุมแคแสด ร.ร.เทศบาลประตูลี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

********************************************