ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560

ตามที่จังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่ง ที่ 724/2560 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ – อปท) ประจำปี 2560 เพื่อตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด จำนวน 58 แห่ง โดยจัดให้มีการประเมินประสิทธิขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (3) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (4) ด้านการบริการสาธารณะ และ (5) ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเทศบาลเมืองลำพูน มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล สูงสุด คือ 99.20 %

***********************************************