กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน

 

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางนงลักษณ์  สุทธิแสน  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้นโดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  เข้าร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้พิการ  รวมถึง การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “การใช้ยาอย่างปลอดภัย” วิทยากรโดย เภสัชกร จากศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น เกิดเครือข่ายกลุ่มพิการ  ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง  ซึ่งจัดขึ้น   ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

 

************************************************