เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายอานนท์  ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ  พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน และการติดตามประเมินผล  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป    โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

**************************************************