ร.ร. เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2560 ในด้านพัฒนาสมอง กระบวนการคิด (Head) ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเพียง 6 แห่ง จากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (moderate Class More Knowledge) เพื่อปรับเวลาเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice)

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โดยตระหนักถึงความสำคัญของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก