เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลลำพูน ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับตรวจจากคณะกรรมการ โดยเทศบาลเมืองลำพูน นำเสนอโครงการ 3 โครงการ คือ โครงการเมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต โครงการกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการชุมชนลดขยะ
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนำคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนสันดอนรอม และเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนจามเทวี ตลอดจนเยี่ยมชมบ้านของผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลงานของทางเทศบาลเมืองลำพูน ในการรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ต่อไป

***************************************************