ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน