เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (E-learning)  โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูน โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โดยมี ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้

ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ  โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้าง เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

…………………………………………………………………………………