เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้ง รับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมทั้ง ร่วมสักการะองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ราชวงศ์จามเทวี องค์ที่ ๓๒ แห่งอาณาจักรหริภุญชัย ซึ่งประดิษฐาน ณ วิหารละโว้ จากนั้น เคลื่อนขบวนไปยัง ณ วัดสันป่ายางหลวง เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒธรรมในหน่วยงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีทัศนคติ คุณธรรมนำใจ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต