เทศบาลเมืองลำพูน รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูน รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน ประกอบด้วย รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งโครงการเมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต โครงการกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการชุมชนลดขยะ เพื่อรับการประเมินด้านโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานที่มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาลเมืองลำพูนเท่านั้น  แต่เป็นรางวัลของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ ในการดำเนินงานต่างๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินในครั้งนี้

…………………………………………………………………………………