เทศบาลเมืองลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ  “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”ในคราวประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามเทวี  ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมกับผู้บริหารองค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนทุกแห่ง ทั้งนี้ ในนามของเทศบาลเมืองลำพูน โดยตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นางสุกัญญา มาลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนทุกแห่ง รวมถึงชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมหันมาใส่ใจ ให้ความสำคัญ ต่อการใช้ถุงผ้าเอนกประสงค์ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะทั่วไปที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างมิติใหม่ให้กับสังคมไทยด้วยการใช้ถุงผ้าที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ อีกด้วย

*******************************************