ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบเมือง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย