เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายประทีปโคมไฟแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล  พนักงานครู พนักงานจ้าง ร่วมขบวนแห่โคมล้านนาซึ่งประกอบด้วยขบวนที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 11 ขบวน และเทศบาลเมืองลำพูนรวมถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ส่งโคมล้านนาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เคลื่อนขบวนจากบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

จากนั้น เมื่อขบวนทั้งหมดเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ได้แสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงค์ผางประทีป”พร้อมประธานในพิธี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรตินำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้ร่วมงาน จุดประทีปดวงไฟถวายองค์พระธาตุหริภุญชัย จำนวน 2,000 ดวง พร้อมเปิดไฟ  ถวายองค์พระธาตุโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา ของการถวายโคมที่ส่องแสงสว่างนำทางให้กับชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคล

****************************