เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่โคมถวายพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๔ โรงเรียน  ร่วมกิจกรรม  ขบวนแห่โคมถวายแด่พระนางจามเทวี  โดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ไปยังอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายสำเริง ไชยเสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายโคมไฟแด่พระนางจามเทวี จำนวน ๙ ดวง

จากนั้น ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมการถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ประจำปี 2561 พร้อมการแสดงฟ้อนบารมีจามเทวีวงศ์ และการฟ้อนหริภุญชัยของจิตอาสาเมืองลำพูน จำนวน 100 คน เปิดกิจกรรม ทั้งนี้ การถวายโคมแด่พระนางจามเทวี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิม อันเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อเมืองหริภุญชัย ตลอดจนให้ความสว่างไสวแห่งพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

***********************************************