เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างสังคมปลอดภัย ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีประธานชุมชน แกนนำชุม และเด็กเยาวชน ทั้ง 17 ชุมชน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคุณธรรม 36 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชน และองค์กรภาคประชาชน ที่มีการดำเนินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสิ้น 17 ชุม ได้แก่ ชุมชนไก่แก้ว, ชุมชนจามเทวี, ชุมชนบ้านหลวย, ชุมชนหนองเส้ง, ชุมชนสันดอนรอม, ชุมชนสันป่ายางหลวง, ชุมชนประตูลี้, ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง, ชุมชนช่างฆ้อง, ชุมชนมหาวัน, ชุมชนพระคงฤาษี, ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม, ชุมชนสันป่ายางหน่อม,ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ, ชุมชนสวนดอก, ชุมชนชัยมงคล, ชุมชนศรีบุญเรือง และยังมีองค์กรภาคประชาชนอีก 2 หน่วยงาน คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองลำพูน

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกระบวนการขับเคลื่อนงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองลำพูน รวมถึงการถอดบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

………………………………………………………………………………………………………………….