เทศบาลเมืองลำพูน ยกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมเวทีสุขภาพเพื่อยกร่างกระบวนการ “ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน” ซึ่งจัดโดยกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน (สปสช.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนางานด้านระบบสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่สอดคล้องกับภาวะปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมเวทีสุขภาพฯ ครั้งนี้  เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนนำเครือข่ายระบบสุขภาพ รวมกันระดมความคิดในการยกร่างธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน และขับเคลื่อนงานและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพในลำดับต่อไป โดยมีนายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลริมปิง เป็นวิทยากรในการจัดทำกระบวนการ

โดยการประชุมเวทีสุขภาพฯ ครั้งนี้  แบ่งการระดมความคิดออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ที่สอดคล้องกับภาวะปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน คือ 1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases), 2. ผู้สูงอายุ และ 3. สิ่งแวดล้อม  โดยการรวบรวมปัญหาในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขและหาแนวทางส่งเสริมป้องกัน อันนำไปสู่การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ  ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกฎกติกา ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนโดยชุมชนกำหนดขึ้นเอง  ประเมินกันเองในชุมชน  แล้วนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสุขของคนในชุมชนไม่ใช่แค่เรื่องการเจ็บป่วยทางร่างกาย แต่หมายรวมถึงความสุขในทุกๆด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ

………………………………………………………………………………………………………………….