ผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (National Broadcasting Services of Thailand  : NBT)  ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งโครงการเมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต โครงการกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการชุมชนลดขยะ เพื่อรับการประเมินด้านโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานที่มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจัดทำนโยบายของเทศบาลที่ครอบคลุมการป้องกันการทุจริต และนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริตอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง

………………………………………………………………………………………..