โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์  รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจามเทวี , นางจารุภา  ดรุณเทพ ศึกษานิเทศก์  และคณะครูผู้สอน  โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร  นำโดย  นายภคพล  กันทรกิจโกศล  รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้สอน จำนวน 120 คน  เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ  ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอุทยานการศึกษา ประกอบด้วย อุทยานไก่ไข่ , อุทยานนาบัว , อุทยานมะนาวควบแน่น  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตของคนไทย กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)  มาขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้

************************************