เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมพิจารณาร่างแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชาคมทบทวนแผนชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล รวมทั้งปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน  เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับตรงความต้องการของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมทางความคิดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตน เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของพื้นที่จะรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

…………………………………………………………………………………………………