เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างสมาชิกของชมรมฯ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย คุณมลวรรษ  สร้อยมะลิลา  นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ จังหวัดลำพูน  และ “โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรจากกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

*************************************************