เทศบาลเมืองลำพูน อบรมอาชีพเสริม การทำตุงล้านนา มุ่งพัฒนารายได้ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพการทำตุงล้านนา ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562  เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เมืองสารหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำตุงล้านนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งตุงล้านนา หรือธงในภาษากลาง เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุแตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย ส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประดับประดาศาสนสถาน รวมถึงใช้ในพิธีกรรมและเทศกาลต่าง ๆ เช่น พิธีสวดมนต์ งานปอยหลวง ทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต์ ส่วนวัสดุที่ใช้ทำตุงนั้นมีหลายอย่าง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ใบลาน เป็นต้น และมีหลากหลายประเภท เช่น ตุงผ้าทอลวดลาย, ตุง 12 นักษัตร, ตุงไส้หมู และตุงค่าคิง โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้ทำการฝึกสอนการทำตุงค่าคิง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการทำตุงล้านนาที่กำลังเลือนหาย ซึ่งตุงค่าคิง  เป็นตุงที่มีความยาวเท่ากับความสูงของผู้ทำพิธี ผืนตุงทำด้วยกระดาษสีขาว อาจตกแต่งลวดลายด้วยกระดาษเงิน กระดาษทอง ประดับตกแต่งตุงให้เป็นเหมือนตัวตกของเรา โดยติดปาก จมูก ตา คิ้ว ทำเพื่อการสะเดาะเคราะห์หรือสืบชะตา อันเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนา

…………………………………………………………………………..