แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561