เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมือง  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ประธานคณะกรรมการชุมชน , พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการลดและ การคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้ง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลตำบลริมปิง , เทศบาลตำบลเหมืองง่า , เทศบาลตำบลต้นธง , เทศบาลตำบลเวียงยอง รวมถึง สถานศึกษา วัด ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบกิจการ และประชาชน ในการร่วมโครงการในการคัดแยก พร้อมนำขยะรีไซเคิล  มาบริจาคให้แก่เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำต้นผ้าป่าขยะ

ภายในงาน มีการประกอบพิธีทางศาสนา ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล , กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้นำขยะทั้งหมดไปจำหน่าย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน โดยจัดขึ้น ณ วัดจามเทวี  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

*************************************