เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนเมืองน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนเมืองน่าอยู่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน พร้อมทั้งนั่งรถรางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและถนนไร้เสาไฟฟ้าของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรม ส่งเสริมเมืองน่าอยู่สู่สาธารณะ

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง” ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกประชารัฐในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ที่บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือ สามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์ และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ขยายผลพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีของประชาชนทุกคนในท้องถิ่นนั่นเอง

…………………………………………………………………………………