เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ท่าช้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะมูลฝอย เช่น  การลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยนำเศษขยะเปียก เศษอาหาร มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน การรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก ล่าสุดได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลที่ได้รับจากการบริจาคไปจำหน่าย และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สำหรับรายได้ที่เหลือนำไปบริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป

…………………………………………………………………………………