เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการประชุมผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมชี้แจง ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง แผนการพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน , ผู้นำชุมชน รวมถึง องค์กรแกนนำต่างๆ ในชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนเป็นการประสานงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย รศ.ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวสรุป โครงการพัฒนาแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึง การลงประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน  ชี้แจงโดย นายอนุสิษฐ์  ใจคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลำพูน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

************************************