เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดโดย กองการแพทย์  เทศบาลเมืองลำพูน  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ยา ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  กระบวนการดังกล่าวจะช่วยทำให้ทราบปัญหา ระบบวิธีคิดของคนในชุมชน เพื่อที่จะนำไปสู่ทางออกของการจัดการปัญหาการใช้ยาในชุมชนได้  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน  ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน  และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

**********************************